Од денеска на зелените пазари не смее да се продава текстил, обувки и други непрехранбени производи

НОВИ ЗАКОНИ : “На зелените пазари може да се продава само со лиценца, казни до 2.000 евра”

На зелените пазари може да се продава само со лиценца, а неа не може да ја добијат вработени и пензионери. Од денеска на зелените...

admin@magazin / 2 јануари, 2019 15:12

Во Република Македонија има вкупно 1000 инспектори кој не се доволни за работа ,изјавија од министерството.

Инспекторите во Република Македонија казнуваат без опомени

Инспекторите во Република Македонија изрекуваат високи казни на сите компании без да ги опоменат претходно. Бизнисмените...

admin@magazin / 1 декември, 2018 10:22