Кокцигеалниот сегмент е составен од крстната коска која е формирана со спојување на 3 до 5 мали прешлени. Најчесто крстната коска е составена со спојување од 4 мали прешлени, но кај некои луѓе можно е таа да биде составена од 3 или 5 мали прешлени, што не влијае на нејзината функција.

ЗДРАВЈЕ: Структура и функција на здравиот ’рбет

Рбетот претставува комплексна структура која овозможува стабилност и мобилност на човековото тело.  Составен од 33 коски...

admin@magazin / 21 февруари, 2021 19:21

Кај оние пациенти кај кои веќе се манифестираат невролошки симптоми, треба да се размислува за оперативно лекување. Одлуката за тоа ја донесува неврохирургот индивидуално за секој пациент.

ПРИ СЕКОЈА БОЛКА ВО ВРАТОТ ТРЕБА ДА СЕ НАПРАВИ ДЕТАЛЕН НЕВРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД

Вратниот сегмент на ‘рбетот е најдинамичниот сегмент од ‘рбетниот столб. Тука се изведуваат движења во сите правци: свиткување,...

Владо Марин / 27 август, 2020 20:49