Контакт

Magazin.mk
Maksim Gorki 18
1000 Skopje – Macedonia

Контакт:                kontakt@magazin.mk
Радкција:              redakcija@magazin.mk

Маркетинг и Органцизација:
SuisseControls AG – Margarethenstrasse 87 – 4056 Basel